Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (HCMM)Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam (VSI)
Địa chỉ:           1 Ông Ích Khiêm, Hà Nội
Điện thoại:      (84 – 4) 3845 5128
Fax:               (84 – 4) 3733 1994
Địa chỉ:           7 Tràng Thi, Hà Nội
Điện thoại:      (85 – 4) 3934 7965
Fax:               (85 – 4) 3934 4169
Bộ Công An (MPS)Bộ Công Thương (MOIT)
Địa chỉ:           47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội
Điện thoại:      (84 – 4) 3822 6602
Fax:               (84 – 4) 3942 0223
Địa chỉ:           54 Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:      (84 – 4) 2220 2222
Fax:               (84 – 4) 2220 2525

Bộ Giáo dục và Ðào tạo (MOET)Bộ Giao thông vận tải (MOT)
Địa chỉ:           49 Ðại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại:      (84 – 4) 3869 4904
Fax:               (84 – 4) 3869 4085
Địa chỉ:           80 Trần Hưng Ðạo, Hà Nội
Điện thoại:      (84 – 4) 3942 2309
Fax:               (84 – 4) 3942 3291
Bộ Kế Hoạch và Ðầu tư (MPI)Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST)
Địa chỉ:           2 Hoàng Văn Thụ, Hà Nội
Điện thoại:      (84 – 4) 3845 5298
Fax:               (84 – 4) 3823 4453
Địa chỉ:           39 Trần Hưng Ðạo, Hà Nội
Điện thoại:      (84 – 4) 3943 9731
Fax:               (84 – 4) 3943 9733
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MOLISA)Bộ Ngoại giao (MOFA)
Địa chỉ:           12 Ngô Quyền, Hà Nội
Điện thoại:      (84 – 4) 3826 955
Fax:               (84 – 4) 324 8036
Địa chỉ:           1 Tôn Thất Ðàm, Hà Nội
Điện thoại:      (84 – 4) 345 2980
Fax:               (84 – 4) 3823 1872
Bộ Nội vụ (MOHA)Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (MARD)
Địa chỉ:           37A Nguyễn Bỉnh Khiêm

Điện thoại:      (84 – 4) 3976 4283

Fax:               (84 – 4) 3978 1005

Địa chỉ:           2 Ngọc Hà, Hà Nội
Điện thoại:      (84 – 4) 3846 8160
Fax:               (84 – 4) 3843 4684
Bộ Quốc phòng (MND)Bộ Tài chính (MOF)
Địa chỉ:           1A Hoàng Diệu, Hà Nội
Điện thoại:      (84 – 4) 3846 8101
Địa chỉ:           28 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Điện thoại:      (84 – 4) 2220 2828
Fax:               (84 – 4) 2220 8091
Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE)Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC)
Địa chỉ:           80 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Điện thoại:      (84 – 4) 3834 3309
Fax:               (84 – 4) 3835 9221
Địa chỉ:           18 Nguyễn Du, Hà Nội
Điện thoại:      (84 – 4) 3943 1367
Fax:               (84 – 4) 3943 6736
Bộ Tư pháp (MOJ)Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (MOCST)
Địa chỉ:           56-58-60 Trần Phú, Hà Nội
Điện thoại:      (84 – 4) 3733 6213
Fax:               (84 – 4) 3843 1431
Địa chỉ:           51 Ngô Quyền, Hà Nội
Điện thoại:      (84 – 4) 3943 8231
Fax:               (84 – 4) 3943 9009
Bộ Xây dựng (MOC)Bộ Y tế (MOH)
Địa chỉ:           37 Lê Ðại Hành, Hà Nội
Điện thoại:      (84 – 4) 3821 5137
Fax:               (84 – 4) 3974 1709
Địa chỉ:           138A Giảng Võ, Hà Nội
Điện thoại:      (84 – 4) 3846 4416
Fax:               (84 – 4) 3846 4051
Ðài Tiếng nói Việt Nam (VOV)Ðài Truyền hình Việt Nam (VTV)
Địa chỉ:           58 Quán Sứ, Hà Nội
Điện thoại:      (84 – 4) 3934 4231
Fax:               (84 – 4) 3934 4230
Địa chỉ:           43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Điện thoại:      (84 – 4) 3835 4992
Fax:               (84 – 4) 3835 0882
Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (HAMA)Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV)
Địa chỉ:           135 Nguyễn Phong Sắc
Điện thoại:      (84 – 4) 3836 1068
Fax:               (84 – 4) 3836 1194
Địa chỉ:           49 Lý Thái Tổ, Hà Nội
Điện thoại:      (84 – 4) 3825 4818
Fax:               (84 – 4) 3826 8765
Thanh tra Chính phủ (GI)Thông tấn xã Việt Nam (VNA)
Địa chỉ:           220 Ðội Cấn, Hà Nội
Điện thoại:      (84 – 4) 3832 5893
Fax:               (84 – 4) 3832 5896
Địa chỉ:           1 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại:      (84 – 4) 3825 5443
Fax:               (84 – 4) 3825 2984
Uỷ ban Dân tộc (CEMA)Văn phòng Chính phủ (GO)
Địa chỉ:           80 Phan Ðình Phùng, Hà Nội
Điện thoại:      (84 – 4) 3846 4280
Fax:               (84 – 4) 3823 0235
Địa chỉ:           1 Bách Thảo, Hà Nội
Điện thoại:      (84 – 4) 3845 4657
Fax:               (84 – 4) 3845 5464
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST)Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS)
Địa chỉ:           18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Điện thoại:      (84 – 4) 3756 4333
Fax:               (84 – 4) 3835 2483
Địa chỉ:           36 Hàng Chuối, Hà Nội
Điện thoại:      (84 – 4) 3971 9068
Fax:               (84 – 4) 3971 2247

Khám Phá Di Sản

Rate this post